russisk Kinesisk (forenklet) Engelsk filipino italiensk japansk Korean Malay Thai vietnamesisk

cIF (Cost, Insurance and Freight (... angivne ankomsthavn).)
Cost, Insurance and Freight (... angivne ankomsthavn)

"Cost, Insurance and Freight" betyder, at sælger leverer, når varerne passerer skibets ræling i afskibningshavnen. Sælgeren skal betale sagens omkostninger og fragt, der er nødvendige for at bringe varen til den angivne ankomsthavn men risikoen for tab eller beskadigelse af varerne, samt eventuelle yderligere udgifter som følge af begivenheder efter leveringstidspunktet, der overføres fra sælger til køber.
Men i CIF sælger også at skaffe marine forsikring mod købers risiko for tab eller beskadigelse af varer i transit.
Derfor sælgeren kontrakter om forsikring og betaler forsikringspræmien. Køberen bør bemærke, at i henhold til vilkårene CIF, er sælger forpligtet til at tegne en forsikring kun minimal dækning.
Hvis køber ønsker at have beskyttelsen af ​​større dækning, ville han enten nødt til at blive enige med sælgeren eller for at gøre sin egen ekstra forsikring.
CIF sigt forudsætter, at sælgeren rydde varerne til eksport.
Dette udtryk kan kun anvendes til havet og på indre vandveje. Hvis parterne ikke har til hensigt at levere varen over skibets ræling, bør det gælde udtrykket CIP.

DET SÆLGER

FORPLIGTELSER KØBER

A.1. Levering af varerne i overensstemmelse med traktaten

B.1. Betaling af prisen

Sælgeren skal, i overensstemmelse med købsaftalen tilvejebringe de varer og den handelsfaktura, eller tilsvarende elektronisk meddelelse, og anden dokumentation for overensstemmelse, der kan kræves i henhold til købsaftalen.

Køberen skal betale fastsat i kontrakten for køb og salg pris for varerne.

A.2. Licenser, tilladelser og formaliteter

B.2. Licenser, tilladelser og formaliteter

Sælgeren skal for egen regning og risiko enhver eksportlicens eller anden officiel tilladelse og udføre eventuelt alle toldformaliteter ved udførsel af varerne.

Køber skal for egen regning og risiko enhver importlicens eller anden officiel tilladelse og udføre eventuelt alle toldformaliteter ved import af varer og om disses transit gennem et land.

A.3. Transportaftaler og forsikring

B.3. Transportaftaler og forsikring

A) Kontrakt om befordring
Sælgeren indgå aftale for egen regning for transport af varerne til det angivne ankomsthavn den sædvanlige rute i havet (eller på en egnet vandveje) et skib af den type, der normalt anvendes til transport af varer anført i kontrakten salg.
B) forsikringsaftale
Sælgeren skal give for egen regning - som aftalt i købsaftalen - last forsikring på vilkår, der tillader køberen eller en anden person, der har en forsikringsmæssig interesse, til at appellere direkte til forsikringsselskabet og give køberen forsikringspolicen eller anden dokumentation for forsikringsdækning. Forsikringen skal kontraheret med assurandører eller et forsikringsselskab med et godt omdømme, og i mangel udtrykkelig aftale om det modsatte, skal forsikringen ske i overensstemmelse med minimal dækning af Institut til at udvikle kommercielle vilkår / Institut Cargo Clauses / (Association of London Underwriters / Institut for London Underwriters /) eller en lignende sæt af klausuler. Varigheden af ​​forsikringsdækningen skal være i overensstemmelse B.4. og B.5. På købers anmodning og regning, er sælger forpligtet til at føre krig risiko forsikring, strejker, optøjer og uroligheder, hvis det er muligt. Forsikring skal dække minimum, der er fastsat i salgskontrakten pris plus 10% (dvs. 110%) og forventes afsluttet i den valuta salgskontrakten.

A) Kontrakt om befordring
Ingen forpligtelse.
B) forsikringsaftale
Ingen forpligtelse.

A.4. LEVERING

B.4. tager levering

Sælgeren skal levere varen om bord på fartøjet i afskibningshavnen på den dato eller inden for den aftalte periode.

Køberen skal tage levering af varerne i overensstemmelse med artikel A.4. og modtage dem fra bæreren ved angivne ankomsthavn.

A.5. Overførsel af risici

B.5. Overførsel af risici

Sælgeren skal, med forbehold af bestemmelserne B.5. bærer alle risici for tab eller skade på varerne, indtil varerne passerer skibets ræling i afskibningshavnen.

Køber skal bære alle risici for tab eller beskadigelse af varerne, når varerne passerer skibets ræling i afskibningshavnen. Køber er forpligtet til - hvis han undlader at give meddelelse i henhold til artikel B.7. - bærer alle risici for tab eller beskadigelse af varerne fra udløbet af den aftalte dato eller datoen for den periode, der er fastsat for forsendelse ende. Forudsat, er imidlertid hensigtsmæssigt som aftalevarerne. Det betyder, at varerne skal være korrekt identificeret, det vil sige, tydeligt afsat eller på anden måde identificeret som en handelsvare, der er genstand for denne kontrakt.

A.6. Opdeling af omkostninger

B.6. Opdeling af omkostninger

Sælgeren skal, med forbehold af bestemmelserne B.6: -. Betale alle omkostninger i forbindelse med varerne, indtil de er blevet leveret i overensstemmelse med artikel A.4, og - Fragten og alle under artikel A.3a), herunder udgifter. af lastning varerne om bord på fartøjet, og - at bære omkostningerne forbundet med købet af forsikring i henhold til artikel A.3b), og - eventuelle gebyrer for aflæsning af varer til aftalt lossehavnen som ifølge befordringskontrakten til sælgeren, samt - betale hvis det er nødvendigt, omkostningerne forbundet Nye toldformaliteter er nødvendige for eksport samt alle afgifter, skatter og andre afgifter skal betales ved eksport, og for deres transit gennem et tredjeland i tilfælde, hvor udgifterne til en kontrakt om transport på sælgeren.

Køberen skal, med forbehold af bestemmelserne i A.3a): - betale alle omkostninger i forbindelse med de varer ved levering i overensstemmelse med artikel A.4, og - alle omkostninger og afgifter for de varer i transit indtil. ankomst til bestemmelseshavnen, undtagen når de er i overensstemmelse med den kontrakt om transport for sælgeren og - betale omkostningerne til at varetage det varer, herunder omkostningerne ved at betale lægter- og Wharfage afgifter, undtagen når de er i overensstemmelse med den kontrakt om transport til sælgeren, og - bære alle ekstraomkostninger som følge af den manglende give passende varsel i overensstemmelse med artikel B.7. fra den aftalte dato eller udløbet af den aftalte periode for levering. Forudsat, er imidlertid hensigtsmæssigt som aftalevarerne. Det betyder, at varerne skal være korrekt identificeret, det vil sige, tydeligt afsat eller på anden måde identificeret som en handelsvare, der er genstand for denne kontrakt, og - i givet fald alle afgifter, skatter og andre afgifter samt udgifter til toldformaliteter skal betales ved import af varerne, og om nødvendigt, for deres transit gennem et land, hvis de var til sælgeren, når du laver en kontrakt om befordring.

A.7. Meddelelse til køberen

B.7. Meddelelse til sælgeren

Sælgeren skal give køberen tilstrækkeligt varsel, at varerne er leveret i overensstemmelse med artikel A.4., Samt køber til nogen anden meddelelse i henhold til udledning er normalt nødvendige foranstaltninger for varerne.

I tilfælde af at køber har ret til at bestemme den periode, hvor varerne sendes, og / eller destination port - det skal ordentligt underrette sælger.

A.8. Bevis for levering, transport dokument eller et tilsvarende elektronisk meddelelse

B.8. Bevis for levering, transport dokument eller et tilsvarende elektronisk meddelelse

Sælger skal straks give køberen på bekostning af den sædvanlige transportdokumentet for den godkendte havn bestemmelsesstedet. Dette dokument (for eksempel en omsættelige konnossement, ikke-omsættelige søfragtbrev, et dokument indre vandveje), skal dække de kontraktmæssige varer, være dateret inden for den aftalte periode til forsendelse, og gøre det muligt for køberen at få varerne fra luftfartsselskabet i bestemmelseshavnen, og, medmindre andet er aftalt, gøre det muligt for køberen at sælge varen til en tredjepart i transit af transfer etiketter (omsættelige konnossement) eller ved meddelelse til transportøren a. Hvis der er udstedt i flere originaler transportdokument, skal køber være et komplet sæt af originaler. Hvis sælger og køber har aftalt at kommunikere elektronisk, der er nævnt i dokumentet ovenfor kan erstattes af en tilsvarende elektronisk dataudveksling (EDI).

Køber skal acceptere artiklen A.8. transportdokumentet, hvis den opfylder betingelserne i købsaftalen.

A.9. Kontrol - emballering - mærkning

B.9. Kontrol af varer

Sælgeren skal betale omkostningerne til disse kontrol operationer (såsom kontrol kvalitet, måle, veje, tælle), som er nødvendige for levering af varer i overensstemmelse med artikel A.4. Sælgeren skal for egen regning emballage (medmindre i særlige handel for at sende de sædvanlige aftalevarerne Upakket), som er nødvendige for transport af gods. Emballage skal mærkes korrekt.

Køberen skal betale omkostningerne enhver inspektion inden afsendelse, undtagen når en sådan inspektion har mandat fra myndighederne i eksportlandet.

A.10. ANDRE FORPLIGTELSER

B.10. ANDRE FORPLIGTELSER

Sælgeren skal gøre køberen efter anmodning fra dennes regning, risiko og hver bistand med at fremskaffe dokumenter eller tilsvarende elektroniske meddelelser (andre end de i A.8.) Udstedt eller transmitteres i afsenderlandet og / eller oprindelsesland, som køber kan kræve for indførsel af varen, og i givet fald for deres transit gennem et land. Sælgeren skal give køberen efter anmodning de nødvendige oplysninger for at skaffe forsikring.

Køberen skal betale alle omkostninger og gebyrer forbundet med opnåelse af de dokumenter eller tilsvarende elektroniske meddelelser, som fastsat i artikel A.10., Og refundere sælgeren afholdt af sidstnævnte som følge af bistand til køber. Køber skal give sælger efter anmodning de nødvendige oplysninger for at skaffe forsikring.